آمار بیماران تحت پوشش :     نفر

آخرین بروزرسانی :  
درصد حمایت تعداد
دختر
سید یتیم ایرانی
سید یتیم غیر ایرانی
عام یتیم ایرانی
عام یتیم غیرایرانی
سید ایرانی
سید غیر ایرانی
عام ایرانی
عام غیر ایرانی
پسر
سید یتیم ایرانی
سید یتیم غیر ایرانی
عام یتیم ایرانی
عام یتیم غیرایرانی
سید ایرانی
سید غیر ایرانی
عام ایرانی
عام غیر ایرانی
شناسه پرونده : 31 درصد حمایت : 90
نام سوگند
وضعیت ایرانی
تاریخ تولد 1394/06/25
جنسیت دختر
گروه بیماری قلب و عروق
شرح بیماری اعصاب سمت راست بدن کودک بسیار ضعیف و تقریبا فلج/جمع شدن آب در سر/عدم تکلم/عدم توانایی راه رفتن
نیازها نیازهای بیمار:دارویی/درمانی عمل قلب
شناسه پرونده : 31 درصد حمایت : 90
نام سوگند
وضعیت ایرانی
تاریخ تولد 1394/06/25
جنسیت دختر
گروه بیماری قلب و عروق
شرح بیماری اعصاب سمت راست بدن کودک بسیار ضعیف و تقریبا فلج/جمع شدن آب در سر/عدم تکلم/عدم توانایی راه رفتن
نیازها نیازهای بیمار:دارویی/درمانی عمل قلب
شناسه پرونده : 31 درصد حمایت : 90
نام سوگند
وضعیت ایرانی
تاریخ تولد 1394/06/25
جنسیت دختر
گروه بیماری قلب و عروق
شرح بیماری اعصاب سمت راست بدن کودک بسیار ضعیف و تقریبا فلج/جمع شدن آب در سر/عدم تکلم/عدم توانایی راه رفتن
نیازها نیازهای بیمار:دارویی/درمانی عمل قلب