موسسه مهر ماندگار مولانا

درباره موسسه نیکوکاری مهر ماندگار مولانا

موسســه مهــر مانــدگار مولانــا ( موسســه حمایــت از ســلامت و درمــان کــودکان زیــر ۱۶سال و با هدف ســلامت، درمان و پیشــگیری توسط نیک اندیش گرامی ســرکارخانم مریم مولانا و مشــارکت خیرین دلســوز و یاوران ، در ســال ۱۳۹۷ در حــوزه ســلامت آغــاز بــه فعالیــت نمــود. موسســه در تاریــخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ به شماره۶۲۴۴ و شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۹۸۸۹۰ توســط عــده ای از خیریــن نیکــوکار ثبــت گردیــد تــا گســتره وســیع تــری از کــودکان بیمــار بتواننــد از امکانــات و خدمــات موسســه بهــره منــد گردنــد. موسســه مهــر مانــدگار مولانــا یــک ســازمان مــردم نهاد،انجمــن غیــر انتفاعی،غیــر سیاســی و غیــر دولتــی اســت کــه بــا اتــکا بــه جلــب مشــارکت هــای مردمــی و انــواع کمــک هــای بشــر دوســتانه اعــم از نقــدی و غیــر نقــدی اداره می شــود.

در طــول فعالیــت موسســه بیــش از ۲۰۰۰ کــودک بیمــار نیازمنــد بــا هزینــه ای بالــغ بــر هفت میلیارد و ششــصد و چهــل و دو میلیــون ریــال تحــت حمایــت قــرار گرفته اند. حمایت همه جانبه از کودکان بیمار در چهارچوب حقوق آنان ماموریت اصلی این موسسه است. شفافیت و پاسخگوئی از ارزش های بنیادین موسسه خیریه مهر ماندگار مولانا می باشد که در چارچوب این ارزش ها جلسات هیات مدیره و گزارش دهی مستمر خدمات ارائه شده به خیرین گرانقدر در زمره فعالیت های موسسه قرار دارد فعالیــت موسســه مرهــون حمایــت هــای بــی دریــغ هــزاران خیر و نیکوکار اســت که با کمــک مادی و معنــوی خود،زمینه حمایــت همــه جانبــه از کــودکان بیمــار را فراهــم نموده اند می باشــد.

مجوز موسسه مهر ماندگار مولانا