موسســه مهــر مانــدگار مولانــا ( موسســه حمایــت از ســلامت و درمــان کــودکان زیــر ۱۶سال و با هدف ســلامت، درمان و پیشــگیری توسط نیک اندیش گرامی ســرکارخانم مریم مولانا و مشــارکت خیرین دلســوز و یاوران ، در ســال ۱۳۹۷ در حــوزه ســلامت آغــاز بــه فعالیــت نمــود. موسســه در تاریــخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ به شماره۶۲۴۴ و شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۹۸۸۹۰ توســط عــده ای از خیریــن نیکــوکار ثبــت گردیــد تــا گســتره وســیع تــری از کــودکان بیمــار بتواننــد از امکانــات و خدمــات موسســه بهــره منــد گردنــد. موسســه مهــر مانــدگار مولانــا یــک ســازمان مــردم نهاد،انجمــن غیــر انتفاعی،غیــر سیاســی و غیــر دولتــی اســت کــه بــا اتــکا بــه جلــب مشــارکت هــای مردمــی و انــواع کمــک هــای بشــر دوســتانه اعــم از نقــدی و غیــر نقــدی اداره می شــود.