هیچ گونه پرداختی به همکاران موسسه ، از محل کمکهای شما خیرین محترم صورت نمی گیرد.