در راستای راحتی خانواده های بیمار ، موسسه با عقد تفاهم نامه با داروخانه ها و پزشکان متخصص و داروخانه ها نسبت به ارائه خدمات درمانی به بیماران عزیز اقدام نموده است.