درباره ما

موسســه مهــر مانــدگار مولانــا ( موسســه حمایــت از ســلامت و درمــان کــودکان زیــر ۱۶سال و با هدف ســلامت، درمان و پیشــگیری توسط نیک اندیش گرامی ســرکارخانم مریم مولانا و مشــارکت خیرین دلســوز و یاوران ، در ســال ۱۳۹۷ در حــوزه ســلامت آغــاز بــه فعالیــت نمــود. موسســه در تاریــخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ به شماره۶۲۴۴ و شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۹۸۸۹۰ توســط عــده ای از خیریــن نیکــوکار ثبــت گردیــد تــا گســتره وســیع تــری از کــودکان بیمــار بتواننــد از امکانــات و خدمــات موسســه بهــره منــد گردنــد. موسســه مهــر مانــدگار مولانــا یــک ســازمان مــردم نهاد،انجمــن غیــر انتفاعی،غیــر سیاســی و غیــر دولتــی اســت کــه بــا اتــکا بــه جلــب مشــارکت هــای مردمــی و انــواع کمــک هــای بشــر دوســتانه اعــم از نقــدی و غیــر نقــدی اداره می شــود.

عمده فعالیت موسسه
  • شناسایی کودکان نیازمند در حوزه سلامت و ارائه خدمات از طریق مددکاری اجتماعی و بیمارستان ها و انجمن ها
  • تهیه دارو ، مکمل دارویی و غذایی پس از تجویز پزشک از طریق داروخانه های طرف قرارداد
  • تهیه تجهیزات پزشکی بر حسب نیاز و درخواست واحد های ارائه دهنده خدمات به کودکان زیر ۱۶ سال
  • پرداخت هزینه ی درمان کودکان معرفی شده توسط مددکاران اجتماعی
  • امین هزینه های توان بخشی کودکان زیر ۱۶ سال از طریق موســسات طرف قراداد با انجمن
  • پیشگیری بیماری های کودکان از طریق اطلاع رسانی و توسعه اندیشه خیر خواهانه از طریق رســانه های مکتوب و اینترنت و فضای مجازی و رســانه های عمومی مورد تایید وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • ررسی وضعیت نیاز های کودکان در دوران نقاهت و حمایت از انها برای تسریع درمان و بهبود وضعیت تغذیه آنان
مراحل پذیرش کودک بیمار

پــس از مراجعه خانواده های کودکان بیمار به موسسه و یا معرفی آنان توسط مددکاری سازمان های اجتماعی و بیمارستان ها و یا افراد مختلف ،مددکاری موسسه برای بازدید میدانی از محل سکونت و مشاهده ی وضعیت جسمانی و سلامت آن خانواده بیمار اقدام می کند و طی یک گزارش مکتوب شرح حال آن خانواده ها و اقلام مورد نیاز آنان را به اطلاع موسسه می رساند تا با توجه به این گزارش ،درصد حمایـت موسسه در روند درمان و بهبود وضعیت ســلامتی تعیین گردد. در مرحلــه بعــد کــودک بــرای تشــخیص دقیــق بیمــاری توســط موسســه بــه یــک پزشــک متخصــص اطفــال معرفــی می شــود. بــا توجــه بــه تشــخیص پزشــک بــرای ادامــه مراحــل درمــان تحــت نظــر یکــی از متخصصیــن مربوطــه قــرار می گـــــــــــیرد و در صورت نیاز به دارو،آزمایش ،کاردرمــــانی و یا هر پروســـــه درمانی دیگر توسط موسسه حمایت می شود

نحوه پرداخت هزینه درمان

در مرحله اول ، خانواده بیمار از طریق تماس تلفنی یا تلگرام در رابه با نوع بیماری فرزند خود ، درخواست دکتر را دارد. با توجه به درخواست ، اگر دکتری انتخاب کند که با موسسه همکاری می کند ، برای پرداخت هزینه ، موسسه با منشی آن دکتر در ارتباط می باشد. در غیر این صورت بیمار از طریق تلگرام برای هزینه ویزیت ، فاکتوری معتبر با داشتن شماره کارت آن مرکز ارسال می کند و موسسه بر اساس درصدی که برای بیمار درنظر گرفته است پرداختی را انجام می دهد اگر دکتر پس از معاینه ، تجویز دارو ، سونو ، نوار مغز ، رادیولوژی و . . . را کرده باشد ، بیمار با هماهنگی موسسه به مراکز مربوطه ارجاع داده می شود و برای پرداختی هزینه ها هم با ارسال فاکتور و شماره کارت آن مرکز در همان لحظه با توجه به درصد بیمار ، پرداختی انجام می گردد لازم به ذکر است در صورت یکه هزینه ای توسط خانواده بیمار پرداخت گردد ، موسسه به هیچ عنوان مجاز به واریز وجه به حساب خانواده ها نمی باشد

مراکز طرف قرارداد

در راستای راحتی خانواده های بیمار ، موسسه با عقد تفاهم نامه با داروخانه ها و پزشکان متخصص و داروخانه ها نسبت به ارائه خدمات درمانی به بیماران عزیز اقدام نموده است.

اخبار موسسه
نام محصول
نام محصول
نام محصول
گزارش عملکرد موسسه

جمع پرداختیهای موسسه در ماه بهمن سال هزار و چهارصد و یک مبلغ 1,218,293,347 ریال می باشد

آمار بیماران تحت پوشش
758 بیمار
درصد حمایت تعداد
90 درصد 75
80 درصد 110
70 درصد 145
60 درصد 157
50 درصد 238
40 درصد 26
30 درصد 7
تمامی سود خرید شما از موسسه ، صرف درمان کودکان نیازمند می گردد

تلاش ما این است که کلیه محصولات قابل عرضه در این بازارچه آنلاین ، بهترین و با کیفیت ترین و مناسب ترین قیمت را داشته باشد.

نام محصول

100,000 ریال

نام محصول

100,000 ریال

نام محصول

100,000 ریال

نام محصول

100,000 ریال

نام محصول

100,000 ریال