درصد حمایت تعداد
دختر
سید یتیم ایرانی
سید یتیم غیر ایرانی
عام یتیم ایرانی
عام یتیم غیرایرانی
سید ایرانی
سید غیر ایرانی
عام ایرانی
عام غیر ایرانی
پسر
سید یتیم ایرانی
سید یتیم غیر ایرانی
عام یتیم ایرانی
عام یتیم غیرایرانی
سید ایرانی
سید غیر ایرانی
عام ایرانی
عام غیر ایرانی